Ulla_ja_Yrjo_68

Futura I fyllde 10 år

Fredagen 2.11.2012 firades det 10-åriga Futura I-huset med kaffe och kaka. Över 200 personer från de tre Futura-teknologicenterhusen deltog i morgonens kaffebjudning.

Futura I-husets byggnadsarbeten påbörjades i december 2001. Då låg knappt två år av planering bakom projektet som inleddes på initiativ från regionens företag. Vasa stad, Teknologicentret Merinova, Wedeco och Finnvera beslöt att tillsammans grunda ett företag åt vilket gavs ansvar för uppförandet av teknologicenterhus. Företaget fick också ansvaret för utvecklingen av bl.a. företagsparken Vaasa Airport Park. Namnet på företaget ändrades redan i ett tidigt skede från Merinova Fastigheter Ab till Oy Vaasa Parks Ab.

Bildtext: Ulla Mäki-Lohiluoma välkomnar FCG:s (verksamma i Futura III) områdeschef Yrjö Halttunen välkommen på 10-årskaffe. Yrjö Halttunen var som Merinovas VD vid milennieskiftet en nyckelperson när det beslöts om modellen för uppförandet av Futura-teknologicenterhusen.

Det första Futura-huset stod färdigt i månadskiftet oktober-november 2002. Det andra skedet, d.v.s. Futura II, togs i bruk på hösten 2004. Det nyaste huset, Futura III, påbörjade verksamheten i början av 2009. I dessa tre Futura-hus är för tillfället över 50 företag verksamma med totalt ca 500 anställda. Största delen av företagen är verksamma inom energiteknologi- eller programvarubranschen. Många företag producerar också tjänster åt övriga Futura-aktörer. I husen finns bl.a. flera företag verksamma inom ekonomiförvaltning, rekrytering och arbetsplatshälsovård. Till tjänsteomgivningen hör t.ex. två restauranger, tre receptionstjänster samt nästan tio gemensamma mötesutrymmen. Futura-husens användare har också möjlighet att, även för mindre formella kvällstillställningar, använda bastu- och skolningsutrymmet som finns i översta våningen på Futura I.

Bildtext: Futura I-III-husen finns i företagsparken Vaasa Airport Park mitt i Runsor. Under drygt 10 år har antalet arbetsplatser i Vaasa Airport Park ökat till ca 3600 st.

”Vi är glada att företagen trivs i Futura-husen och att de flitigt använder de tjänster som husen erbjuder. Vår verksamhetsidé har från början varit att erbjuda företag trivsamma, moderna och kostnadseffektiva utrymmen. Färdiga tjänster ger företagen möjlighet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Det räcker om företaget tar med sig bord, stolar och datorer. Resten finns färdigt att tillgå via oss”, konstaterar verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma från Oy Vaasa Parks Ab.

Utnyttjandegraden av utrymmena i Futura-husen är för tillfället hög, men det lönar sig ändå alltid att höra sig för om utrymmen. Planeringen av nästa hus, Futura IV, är inne i slutfasen och byggnadsarbetena påbörjas utgående från företagens behov.

Ytterligare information fås av:

  • Ulla Mäki-Lohiluoma
  • VD
  • Oy Vaasa Parks Ab
  • gsm 040 573 3004

Relaterade artiklar