Havainnekuva GigaVaasa alueesta

Planeringen av GigaVaasa-fabriksområdet nådde milstolpe

Beredningen av markanvändning för batterifabriksetableringar i Vasa stads och Korsholms kommuns områden har framskridit både genom kommunernas planläggning och i framställandet av ett miljö-konsekvensbedömningsprogram. MKB-programmet har framställts i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och andra myndigheter i området. Även den säkerhets-utredning i samband planbeteckningen T/Kem som krävs för batterifabriksfunktioner är klar. MKB-programmet och säkerhetsutredningen har utarbetats av Gaia Consulting Oy i Helsingfors. Oy Vaasa Parks Ab har fungerat som koordinator för utvecklingen av markanvändningens olika delområden.

”Under år 2017 kom i accelererande takt signaler från hela världen om en snabb teknologisk omvälvning i anslutning till energilagring och batterier för att bl.a. skapa en hållbarare och miljövänligare värld. Även på tillgången till batteriråvaror satsas det kraftigt i Finland just nu. Samtidigt har vi noterat att kännedomen om den GigaVaasa-verksamhetsmiljö i världsklass som är under beredning och lämplig för batterifabriker har nått flera internationella aktörer och arbetet fortsätter intensivt”, konstaterar Vaasa Parks verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma.

Delgeneralplanen för Långskogen i Vasa läggs fram offentligt i dag

På Vasa stads sida är GigaVaasa-planområdets namn Långskogen. Planläggningen av området startade våren 2017. Den översiktliga planeringen av området sker i delgeneralplanen, som specificeras med en detaljplan. Utkastet till delgeneralplan godkändes av planeringssektionen 28.11.2017 och är offentligt framlagt 9.1–7.2.2018, och åsikter gällande utkastet kan framföras under den tiden. Planens primära syfte är att möjliggöra placeringen av en batterifabrik på området, men med planen vill man också möjliggöra placering av anknytande funktioner och annan industri, såsom underleverantörers etablering, på området. I planutkastet är tre större industrikvarter anvisade där man kan placera batterifabriker eller motsvarande verksamhet (T/Kem -områden). Det största kvarteret är över 150 ha.

Planområdena tangerar varandra vid kommungränsen så att det tillsammans med industrikvarteret på Korsholms sida bildas en enhetlig industritomt på hela 200 ha. Detta har krävt ett nära samarbete mellan planläggningsparterna”, konstaterar planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso.

Vasas delgeneralplan möjliggör nya industriområden på totalt ungefär 300 ha, varav 240 ha är T/Kem-område och 60 ha är T-område. Tillsammans möjliggör områdena byggande av en våningsyta på ca 850 000 m². Detaljplaneutkastet kommer till behandling i planeringssektionen i januari.

I Korsholm framskrider de båda plannivåerna i fråga om Granholmsbacken II

På Korsholms sida har planläggningen av området Granholmsbacken II framskridit på både delgeneral- och detaljplanenivå. Av markområdena är 96 hektar reserverade för kemiindustrins och batterifabrikernas behov med T/Kem -beteckning. Programmet för deltagande och bedömning var framlagt redan sommaren 2017.

”Vid beredningen har man så långt som möjligt tagit hänsyn till bl.a. Vasa miljöförening r.f:s åsikter och kommentarer samt till resultaten från naturinventeringen år 2017”, konstaterar planläggnings-chef Barbara Påfs.

Planläggningsarbetet i Korsholm fortsätter hela våren 2018 så att ett detaljplaneutkast läggs fram offentligt innevarande månad. Vi strävar efter att lägga fram ett planförslag i april och planerna ska tas upp i kommunfullmäktige i juni 2018.

”Batterifabriksprojektet är ambitiöst och utmanande, något som man får uppleva bara en gång i livet. Det finns inget motsvarande annanstans i Finland”, konstaterar kommundirektör Rurik Ahlberg.

Konsekvensbedömningen har gjorts för hela området i samarbete med Vasa och Korsholm

Det har gjorts en preliminär konsekvensbedömning av delgeneralplaneutkasten. Enligt denna möjliggör projektets omfattning att över 6000 nya jobb skapas i området. Enligt bedömningen är det också möjligt att nya arbetstillfällen inom kemisk industri skulle ha indirekta sysselsättningseffekter på upp till 5000 arbetsplatser, varav de flesta inom servicebranscher. Enligt bedömningen skulle dessa indirekta effekter sprida sig till ett brett område, t.o.m. till hela Finland och även utomlands.

Kungörelse om MKB-programmet publiceras i Pohjalainen och Vasabladet 10.1.2018

Syftet med miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB-programmet) är att granska ett projekt inom vilket en helhet med batterifabriker som tillverkar litiumjonbatterier förläggs till Vasaregionen. MKB-programmet är en plan över hur fabrikernas miljökonsekvenser kommer att bedömas vid den senare egentliga miljökonsekvensbedömningen, och därför kan den göras redan innan de aktörer som ska grunda batterifabrikerna har säkerställts. MKB-programmet följs av den egentliga miljö-konsekvensbedömningen, dvs. miljökonsekvensbeskrivningen. Två producerande fabriker är föremål för granskning, varav den ena är belägen i Vasa och den andra i Korsholm, på samma industriområde. Beroende på genomförandealternativet kommer fabrikerna årligen att producera totalt 300 000-800 000 batterier, vilket till energikapaciteten motsvarar 50-100 GWh elenergi lagrad i batterierna.

”Det krävs ett miljökonsekvensbedömningsförfarande i fråga om anläggningshelheten, eftersom över 1000 ton lösningsmedel per år kommer att användas i anläggningarna”, konstaterar Niina Pirttiniemi, MKB-ansvarig på Södra Österbottens NTM-centrals miljöavdelning.

Vasaregionens utvecklingsarbete unikt

MKB-programmet som genomförts för storindustriområdet är ett verktyg i planeringen. Det sätter ramen för framtida projekt och hjälper till att säkerställa att anläggningens verksamhet kan vara verkligt hållbart. MKB-programarbetet har utförts väldigt effektivt parallellt med planläggningen och säkerhetsbedömningarna i samband med den. I processen har all information samlats in och använts tillsammans och myndigheternas samarbete och informationsflöde har koordinerats.

”I Vasaregionens tillvägagångssätt är administrativa processer inte kritiserade flaskhalsar utan kraftfulla byggverktyg. Projektet är bevis på att man i Finland får saker att fungera genom att arbeta tillsammans. Olika offentliga aktörers gemensamma process ökar områdets värde och attraktions-kraft för batterifabriksaktörer och andra investerare, som får färdig information om verksamhets-miljön. Som resultat säkerställer MKB-programmet säkerheten, höjer områdets värde och sparar pengar och tid. Vasaregionen utvecklar ett storfabriksområde med en unik touch”, säger Mari Saario, ansvarig för MKB-projektet och Gaia Consultings affärsverksamhetsdirektör. Finländska Gaia är med i olika internationella projekt som har att göra med hållbar affärsverksamhet, och de ser den nu genomförda verksamhetsmodellen som framtidens konkurrensfaktor.

Ytterligare information

  • Päivi Korkealaakso, tfn 040 540 5412, fornamn.efternamn@vasa.fi
  • Barbara Påfs, tfn 044 727 7905, fornamn.efternamn@korsholm.fi
  • Niina Pirttiniemi, tfn 0295 027 904, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
  • Mari Saario, tfn 050 421 9999, fornamn.efternamn@gaia.fi
  • Ulla Mäki-Lohiluoma, tfn 040 573 3004, fornamn.efternamn@vaasaparks.fi

Relaterade artiklar