Havainnekuva GigaVaasa alueesta

GigaVaasa-fabriksområdet gör det möjligt att inleda omfattande batterifabriksinvesteringar sommaren 2018

Förberedandet av betydande batterifabriksetableringar i Vasaregionen har framskridit till konkretionsnivån: för projektet finns nu ett fabriksområde och i praktiken skulle batterifabriksprojektet kunna inledas redan sommaren 2018. Vasa stad, Korsholms kommun och GigaVaasa-arbetsgruppen har fört saken framåt i intensivt samarbete.

– Marknadssituationen för energilagring och batterier och den teknologiska brytningen har under innevarande år framskridit till och med snabbare än förutspått. Vi har samtidigt utfört GigaVaasa-arbetet på bred front för att kunna erbjuda branschföretagen en verksamhetsmiljö i världsklass. Vi har inlett direkta kontakter med batterifabriksaktörer. Vasaregionen håller på att få en unik branschkompetens med europeiska mått mätt. Vi har nu beredskap för att ta emot också stora investeringar från olika delar av världen, konstaterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

För att kunna bygga en batterifabrik är det viktigt att det finns en tillräckligt stor tomt och andra verksamhetsförutsättningar i anslutning till den. I början av år 2017 identifierades fyra möjliga placeringsställen i Vasaregionen, av vilka området bakom Vasa flygfält valdes som föremål för det fortsatta arbetet bland annat på grund av de fina logistiska förutsättningarna och tidtabellsfrågor. Korsholms och Vasas gemensamma NLC Vaasa-område på ca 400 hektar hade redan planlagts på delgeneralplanenivå. Vasa stad inledde i början  av året också en utredning om hur lämpligt det 500-600 hektar stora NIA-området på östra sidan om flygfältet är som område för storindustri och batterifabrik.

Kartläggningen av fabriksområdet inleddes genast då GigaVaasa-projektet offentliggjordes

Arbetet för att möjliggöra omfattande GigaVaasa-investeringar har utförts oavbrutet sedan december senaste år. En omfattande grupp representanter för kommuner och utvecklarorganisationer från Vasaregionen har deltagit, likaså konsultkrafter närmast från Helsingfors samt en stor grupp ivriga experter från företag i ekosystemet EnergyVaasa.

– Tack vare vårt snabba handlande kan vi nu offentliggöra GigaVaasa-projektets placering, omfattning och tidtabell. Ett sådant här enhetligt område på hundratals hektar med planbeteckningen T/Kem som lämpar sig för batterifabriker, vilket dessutom logistiskt har ett ypperligt läge mitt bland Finlands batteriråvaror, är unikt i Norden och hela Europa, konstaterar verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma från Oy Vaasa Parks Ab.

Omfattningen på utredningsområdet för utvecklandet av GigaVaasas markanvändning är ca 1000 hektar. De områden som ska planläggas fördelas på Korsholms sida på ca 200 hektar i NLC Vaasa-områdets (NLC= Nordic Logistic Center) kvarter samt på Vasas sida på ett ca 400-500 hektar stort NIA-område (New Industrial Area). Naturutredningar och andra utredningar i anslutning till båda områdenas planläggningar och MKB-processer (MKB= miljökonsekvensbedömning) inleddes redan i mars. Planläggningen både vad gäller delgeneralplanerna och detaljplanerna är i full gång så att de kommer att framläggas i båda kommunerna redan under det här året.

 

Bilaga 1: Illustrationsbild över GigaVaasa-området. Bilaga 2: Flygbild av området.

Samarbetsprojektet mellan Vasa och Korsholm medförde konkurrensfördel

– Korsholms kommun började bereda ändringen av delgeneralplanen för NLC Vaasa-området så att det är lämpligt för batterifabriker redan på våren enligt batterifabriksaktörernas ansökningskriterier. Det var lätt att handla snabbt, eftersom omfattande markanskaffningar har gjorts på området i redan nära tio års tid som ett resultat av NLC-samarbetet. Färdig var också den delgeneralplan som nu ska uppdateras. Annars skulle vi inte ha haft beredskap att erbjuda så här bra områden så här snabbt för en batterifabrik. Det här ger en klar konkurrensfördel för projektet. Samarbetsprojektet från några år tillbaka visade sig bära överraskande långt.  Vi har i beredningsarbetet för markanvändningen tagit med också inkorporerade områden fram till den bredvidliggande Toby elcentrals stamnät. Vi är fortsättningsvis färdiga att reagera mycket snabbt enligt kundernas behov och tidtabeller, konstaterar Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg.

Inom Vasa stads planläggning lyftes NIA-storindustriområdet fram genast i början av året bland de viktigaste utvecklingsområdena inom markanvändningen. Beredningsarbetet inleddes på våren också i samarbete med statliga myndighetsaktörer enligt ett s.k. brådskande förfarande.

– Arbetet har framskridit till alla delar enligt de mål som ställts och jag är mycket nöjd med stadens tekniska verks och de övriga tjänstemännens flexibilitet i den här viktiga frågan. Vi har varit mycket glada också över samarbetet med de statliga myndighetsaktörerna inom beredningens alla delområden. Därför vill jag tacka bl.a. Regionförvaltningsverkets, NTM:s, Tukes, Räddningsväsendets samt Miljöministeriets kontaktpersoner för konstruktiv handledning och värdefulla råd, konstaterar planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso på Vasa stad.  

– Utöver teknisk beredskap och myndighetstillstånd är det viktigt att projektet kan godkännas på alla olika nivåer. Även i det här avseendet går vi med full fart framåt, då Vasaregionen har varit enhälligt bakom batterifabriksprojektet ända sedan det offentliggjordes, berättar Häyry.

Basuppgifter om GigaVaasa-området

Läge:
Nordost om Vasa flygfält, delvis i Vasa och delvis i Korsholms kommun, med gräns i väster till flygfältsområdet, i nordost till järnvägen samt i sydost till Toby by

Utredningsområdets omfattning:
Ca 1000 hektar (10 000 000 m², 10 km²)

Områden som ska planläggas:
I Vasa ca 500-600 hektar, i Korsholm ca 300 hektar

Tomternas omfattning: 
Tomter av olika storlek, de största 100-150 hektar (1 000 000 m²-1 500 000 m²)

Pågående processer samt tidtabellsmål:
Naturutredningar samt andra utredningar, färdigställs under hösten 2017
Säkerhetsutredning, färdigställs 10/2017
MKB-programmet med nulägesutredning, färdigställs 12/2017
Delgeneral- och detaljplanläggning i båda kommunerna, beslutsbehandlingar 4-5/2018
Bygglovsberedskap 6/2018

 

Ytterligare information:

Tomas Häyry, tfn 040 540 5412, (begäran om uppringning Ulla Huhmarsalo, tfn 06 325 1022)
Ulla Mäki-Lohiluoma, tfn 040 573 3004
Bildmaterial kan begäras av Jenna Hoffrén, tfn 0400 282 440, jenna.hoffren@vaasaparks.fi

www.gigafactory.fi

Relaterade artiklar